Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities
Artikel 2 : Identiteit van de ondernemer
Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 4: Betaling
Artikel 5: Aanbiedingen , offertes en prijs
Artikel 6: Herroepingsrecht
Artikel 7: Oplevering en risico overgang
Artikel 8: Levering en uitvoering
Artikel 9: Overmacht
Artikel 10: Overdracht van rechten
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
Artikel 12: Aansprakelijkheid
Artikel 13: Klachtenregeling
Artikel 14: Garanties
Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever: iedere natuurlijke rechtspersoon die met Kleine Binky een overeenkomst is aangegaan voor de levering van producten en/of diensten.

Overeenkomst: iedere overeenkomst, zowel schriftelijk als elektronisch die tussen Kleine Binky  en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.

Producten en diensten: het onderwerp van één of meerdere overeenkomst(en).

Opdrachtbevestiging: een door  Kleine Binky  verstrekte schriftelijke verklaring dan een overeenkomst is afgesloten met een opdrachtgever.

Artikel 2 : Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Kleine Binky
Handelend onder de naam/namen:
Kleine Binky

Vestigingsadres:
Westerein 30
9263 PD Garyp

Telefoonnummer: 06-83697217
Email: info@kleinebinky.nl

KvK-nummer: 77816560
BTW-ID: NL003243053B90

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveren  van diensten of goederen door of namens verkopen.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 Artikel 4: Betaling

 1. De volledige koopsom word altijd meteen in de winkel / webshop voldaan. Bij reserveringen word is sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van aanbetaling en reservering.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen.
 3. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten tot dat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.

4.1 Mollie

Kleine Binky maakt gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam,adres en woonplaats en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. De afhandeling van de betaling loop via Mollie , Mollie heeft haar eigen maatregelingen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op de grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

4.2 Klarna

Kleine Binky maakt ook gebruik van het pladfrom Klarna.  Klarna verwerkt uw naam,adres en woonplaats en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. De afhandeling van de betaling loop via Klarna, Klarna heeft haar eigen maatregelingen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op de grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden ingeschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op de grond van de wettelijke

Artikel 5: Aanbiedingen , offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in de offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 4. Kleine Binky  is gerecht de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer zich één of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: Stijging van de kosten van materialen, halffabrikanten en /of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzend- en/of transmissiekosten.
 5. Kleine Binky kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Met inachtneming van deze voorwaarden zijn overeengekomen prijzen uitsluitend geldend voor betreffende overeenkomst.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
 3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
 4. Webwinkel gaat over tot terugbetaling binnen 14 dagen na ontvangst product(en) mits het product in goede orde retour is ontvangen.
 5. Er bestaan geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 6. De consument kan een herroepingsrechtsformulier van de verkoper gebruiken.
 7. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij de ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en indien redelijk wijze mogelijk in de originele verzendverpakking aan verkopen retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7: Oplevering en risico overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8: Levering en uitvoering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houd in dat alle kosten voor de koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking word gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegeven aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeeltes te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te facturen.

Artikel 9: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaand beide partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijk wijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld:  ziekte , oorlog /oorlogsgevaar , burgeroorlog en oproer, molest , sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelingen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven  waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen  het recht de overeenkomst schriftelijk geheel te ontbinden.
 5. In geval de overmacht langer dan 3 maanden voortduurt, heeft verkoper recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief

Artikel 10: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoelt in artikel 3:83, 2de lid, burgerlijk wetboek.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper tot dat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten tot dat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op verzoek inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft de verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd tot dat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag  dat in het desbetreffende geval  door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

Artikel 13: Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 14: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoord, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemers is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode is afhankelijk van het product en het overeengekomen garantie periode.
 2. De overeengekomen garantie  geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder toestemming koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 3. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent word verstrekt.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend  het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kleine Binky is gevestigd/praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Bijlage II: Algemene Voorwaarden PDF

Modelformulier voor herroeping

Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.

De waardering van kleinebinky.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 204 reviews.

Jungle Leeuw Thema

10% korting

Shop nu alles in het Jungle Leeuw thema met 10% korting!
* Muurcirkels 
* Behang
* Newborn kleding
* Mandjes
* Groeimeters
* Kapstokken
* Lampen
* Boxkleden
en meer

Code: Leeuw10